වන්නේ HDPE / PVC තාප්ප රැලි නල යන්ත්රය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!