අධිවේගී රැලි නල යන්ත්රය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!