කරමින් යන්ත්රය විදුලි උමඟක් PE

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!