පීපී PE පළාත් සභා, පුස් විදුලිබල පද්ධතියට පත්රය සෑදීම යන්ත්රය

    නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!