පීවීසී කිරිගරුඬ පත්රය pickling කාරකය යන්ත්රය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!